Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai Yo-Ko (7 ½ weeks old)

Photo: AH

Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai Yo-Ko (7 ½ weeks old)

Photo: AH

Pia´s Zumba Yu-Miko & Pia´s Zumba Aki-Hiko a few hours old

Photo: AH

Pia´s Zumba Yu-Miko & Pia´s Zumba Aki-Hiko 1 day old

Photo: AH

Pia´s Zumba Yu-Miko & Pia´s Zumba Aki-Hiko 3 days old / 3 dagar gamla.

Photo: AH

Pia´s Zumba Yu-Miko & Pia´s Zumba Aki-Hiko 4 days old / 4 dagar gamla.

Photo: AH

Good Time´s Quick Step Dancer 6 ½ month old & Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 10 month old / Good Time´s Quick Step Dancer 6 ½ månader gammal & Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 10 månader gammal.

Photo: Madeleine Wall

Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai To-Miko 9 weeks old / Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai To-Miko 9 veckor gamla.

Photo: Madeleine Wall

Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 11 month old. Nice sleep or? / Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 11 månader gammal. Skön sömn eller?

Photo: Madeleine Wall

SE UCH NO UCH Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin. Nothing are to small for a dog!

SE UCH NO UCH Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin. Inget är för litet för en hund, de kan konsten att tränga ihop sig!

Photo: Madeleine Wall

Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi, Pia´s Tadashi Kansei-Katsuro Sachi & Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi, 2 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Takara Aka Haru-Ko & Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 24 days old + Pia´s Akio Wen-Wo, Pia´s Akio Kat-Sumi & Pia´s Akio Sabu-Ro 26 days old

Photo: Annika Hagström

Snowbird Kobe & SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na´s newborn babys, Pia´s Sachi-litter

Photo: Annika Hagström

Snowbird Kobe & SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na´s newborn babys, Pia´s Sachi-litter

Photo: Annika Hagström

 

NEXT

BACK

Updated 2013-04-15