SE UCH NO UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi, Pia´s Takara Aimi Haru-Mi & SE UCH NO UCH Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin.

Photo: Madeleine Wall

 

Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi (8 month old) & Snowbird Bonifacio (6 ½ years old).

Photo: AH

Mother SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na, father Chaneira BecK´S, Pia´s Yukai Tomi-Ko & Pia´s Yukai Yo-Ko 4 ½ weeks old.

Photo: AH

Pia´s Yukai Tomi-Ko, Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai Sei-Ji 4 ½ weeks old.

Photo: AH

Pia´s Yukai Tomi-Ko, Pia´s Yukai Seii-Chi Milou & Pia´s Yukai Sei-Ji 4 ½ weeks old.

Photo: AH

Pia´s Takara Aka Haru-Ko & Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 30 days old + Pia´s Akio Wen-Wo, Pia´s Akio Kat-Sumi & Pia´s Akio Sabu-Ro 32 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Yukai Sei-Ji 6 ½ weeks old, SE UCh FI UCH Odessa´s Kiril 14 ½ years old & SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na soon 7 years old. 3 generations.

Na-Ni are daughter to Kiril, Seiji are son to Na-Ni.

Photo: AH

Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi, Pia´s Tadashi Kansei-Katsuro Sachi & Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi, 6 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi, Pia´s Tadashi Kansei-Katsuro Sachi & Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi, 6 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Takara Aka Haru-Ko 28 days old & Pia´s Akio Wen-Wo 30 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Akio Kat-Sumi & Pia´s Akio Sabu-Ro 30 days old

Photo: Annika Hagström

SE UCH NO UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi, Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 9 month & SE UCH NO UCH Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin

Photo: Madeleine Wall

Pia´s Takara Aka Haru-Ko & Pia´s Takara Aimi Haru-Mi 25 days old + Pia´s Akio Wen-Wo, Pia´s Akio Kat-Sumi & Pia´s Akio Sabu-Ro 27 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi, Pia´s Tadashi Kansei-Katsuro Sachi & Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi, 2 days old

Photo: Annika Hagström

 

NEXT

BACK

Updated 2013-04-15