Parasiter allmänt

 

Acanthamoeba species
Acanthamoeba är en sorts amöba, som förekommer jord och vatten. Den kan orsaka ögoninfektioner och har speciellt varit ett problem för linsbärare. Hos immunsupprimerade patienter har i sällsynta fall granulomatös (släkt med Wegeners sjukdom) encephalit (hjärninflammation) rapporterats.

 

 

Ancylostoma duodenale
Ancylostoma duodenale är en hakmask som ingår i nematoder (rundmaskar). Necator americanus är närbesläktad. Förekommer i tropiska och subtropiska (halvtropiska) fuktiga klimat. Larven genomborrar huden och kan vid kraftig infektion ge klåda och inflammation. Allergiska symtom från lungor kan förekomma. Viktigast är anemin (blodbrist) vid kraftig infektion.

 

 

Ascaris lumbricoides
Ascaris lumbricoides, spolmask, tillhör nematoderna (rundmaskar). Förekommer i de flesta länder. Högt antal maskar i tarmen kan ge ospecifika (ej klart uttalade) symtom, ibland även ileus (tarmvred). Nutritionsproblem (stärningar i näringsupptaget) kan förekomma hos barn. I sällsynta fall kan eosinofila (förhöjt antal vita blodkroppar) lunginfiltrat (lunginflammation) förkomma.

 

 

Brugia malayi se Filaria

 

 

Cryptosporidium species
Cryptosporidium är intestinala protozoer (encelliga urdjur) som förekommer globalt (över hela världen). Orsakar övergående enterit (magsjuka) hos immunfriska, speciellt individer med kreaturskontakt (kontakt med djur, då främst ladugårds djur). Kan hos immundefekta patienter (människor som är sjuka eller har lätt att bli sjuka) t ex HIV-patienter ge kroniska (ständigt återkommande eller närvarande) diarrétillstånd.

 

 

Cystor och maskägg
Cystor och maskägg är ett samlingsbegrepp vid parasitologisk faecesdiagnostik (analys av avföring). Analysen kan påvisa cystor av Entamoeba histolytica och Giardia lamblia samt ägg av Taenia, Ascaris, hakmask, Trichuris, flundror (trematoder) inklusive Schistosoma.

Adult (vuxen) mask eller delar därav förekommer framför allt vid Taenia- och Ascaris-infektion.

 

 

Diphyllobotrium latum
Diphyllobotrium latum, fiskbinnikemask, tillhör bandmaskar (cestoder). Förekommer i tempererade (området mellan tropisk och subtropiskt klimat) klimat i anslutning till sött och bräckt vatten. Människan smittas genom att äta rå infekterad fisk. Inhemska (närboende, boende på orten) fall är ovanliga. Som regel inga karaktäristiska (speciella) symtom. B12 brist- anemi kan dock ses i enstaka fall.

 

Tropiska klimat markerat på mitten

 

 

Echinococcus
Echinococcus tillhör bandmaskarna och finns i större delen av världen. Vanlig i Medelhavsländerna, Sydamerika, Sydasien och sydöstra Australien. Hos människa kan cystor i levern uppstå, men även lungor och andra organ kan angripas. Differentialdiagnos (ofta förväxlad med) till cancer.

 

 

Entamoeba dispar
Entamoeba dispar är en intestinal protozo (encelligt urdjur) som i mikroskopi (när man tittar i mikroskop) inte kan skiljas från Entamoeba histolytica. E.dispar är apatogen (ger ej symtom) till skillnad från E. histolytica (som är patogen, ger symtom). Patientens symtom bild kommer att avgöra handläggningen.

 

 

Entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica är en intestinal protozo (encelligt urdjur) som förekommer i hela världen där man har dålig hygien. E. histolytica förekommer i två former: en aktiv rörlig trofozoit och en vilande cystform. Asymtomatisk (utan symtom) infektion förekommer i ca 90%. Symtomgivande infektion är amöbadysenteri.
Amöbadysenteri är en tropisk parasitsjukdom som orsakas av ett encelligt djur som lever i vattensamlingar. Infektionen uppkommer genom att man får i sig förorenat dricksvatten eller mat och amöborna förökar sig i tarmen. De angriper tjocktarmen så att det uppstår en inflammation i dess slemhinna. Symptomen är desamma som vid dysenteri orsakad av bakterier. Amöborna kan dock även angripa levern och andra inre organ och orsaka varbildning i dessa. Sjukdomen kan bli kronisk om den inte behandlas. Den diagnostiseras genom ett avföringsprov varvid man genom mikroskopisk undersökning finner de encelliga djuren. Amöbadysenteri behandlas med antibiotika. Även diffus (ej uttalad) hepatit (leverinflammation) och leverabscess (varböld i levern) kan förekomma.

 

 

Enterobius vermicularis
Enterobius vermicularis, springmask, tillhör nematoderna (rundmaskarna). Förekommer över hela världen, men är vanligare i icke-tropiska länder. Maskarna finns i tarmen. Symtom vid massiv (kraftig) infektion, främst hos barn. Nattlig klåda och störd sömn. Maskarna kan ibland ses som små smala vita trådar i faeces (avföringen).

 

 

Filaria
Ett stort antal olika nematoder, rundmaskar, kan ge upphov till mikrofilarier. De mest kända är Wuchereria bancrofti, Brugia malayi och Onchocerca volvulus. De förekommer i tropiska länder och överförs med insekter. Maskarna ger inflammationer i lymfkärlen, vilket leder till lymfödem, lymfadeniter (lymfkörtelinflammation) och sekundära (i andra hand) hudförändringar. Loa-loa finns kring ekvatorn i västra Afrika. Masken kryper i under huden och ger kliande svullnader. Även ögonen kan drabbas ("eye worm").

 

 

Giardia lamblia
Giardia lamblia är en intestinal protozo (encelligt urdjur), vanligt förekommande i hela världen. Spridning sker genom förorenat vatten och föda. Flertalet smittade är symtomfria, men vissa får vattniga diarreér, uppspändhet, gasbildning. Vid kroniska fall kan ses viktnedgång, diffusa buksmärtor, intermittenta (då och då / tidvis / återkommande / periodisk) diarreér, malabsorption (felaktig matsmältning eller stört näringsupptag).

 

 

Hymenolepis nana
Hymenolepis nana, dvärgbandmasken, förekommer i stora delar av världen. Är enda bandmask (cestod) som sprids människa till människa. Symtom från magtarmkanalen vid massiv (kraftig) infektion.

 

 

Leishmania species
Sjukdomen förekommer i tropiska och subtropiska områden i Europa, Afrika, Amerika och Asien. Flera species (arter) finns: Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania mexicana. Leishmaniasis finns i en visceral (invertes) form (Kala Azar = svarta febern = SF) och är aktuell differentialdiagnos vid bl.a. feber och SR-utredning om geografisk exposition föreligger. En andra form är kutan (hud), vilken manifesterar sig som svårläkta kutana (i eller kring huden), mukösa (under slemhinnan) sår eller tumörer (svulster / knölar).

 

 

Malaria
Malaria orsakas av fyra olika malariaparasiter: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale eller Plasmodium malariae. Blandinfektioner är inte ovanliga i endemiska länder. Malaria förekommer främst i tropiska länder, men kan även finnas i tempererade områden. Spridning sker med stick av mygga (Anopheles). Sjukdomssymtomen domineras av feber, men atypiska (inte typisk) former finns såsom influensa, diarré/dysenteri, meningoencafalit (cerebral malaria), cirkulationssvikt, njursvikt, hemolys (upplösning av röda blodkroppar). Speciellt allvarlig är infektioner orsakade av Plasmodium falciparum.

 

Malaria geografiskt år 2003

 

 

Halva jordens befolkning bor i områden med risk för malaria.

Det är inte alls på minsta vis konstigt om det geografiska området som malaria (dess värd) kan leva i kommer att utökas när jorden värms upp.

Man har bekämpat malaria, men nu har framgångarna i kampen mot malaria vänt. Framstegen är allt för små plötsligt.

Malaria smittar miljontals människor varje år och orsakar 400 000 dödsfall varje år, varav de flesta dödsfallen drabbar barn!

Allt enl. WHO och deras malariaexpert Pedro Alonso.

 

 

Microsporidier
Microsporidier är obligat intracellulära, protozoer (encelliga urdjur). Ett mycket stort antal species (arter) av microsporidier finns beskrivna, där f.a. Enterocytozoon biennusi är av intresse hos människan. Microsporidier är sällsynta som orsak till sjukdom hos hos människa. Ses främst vid HIV. Sjukdomssymtom är diarré, illamående, avmagring.

 

 

Necator americanus
Necator americanus är en hakmask som ingår i nematoder (rundmaskar). Ancylostoma duodenale är närbesläktad. Förekommer i tropiska och subtropiska fuktiga klimat. Larven penetrerar (genomborrar) huden och kan vid massiv (kraftig) infektion ge klåda och inflammation. Allergiska symtom från lungor kan förekomma. Viktigast är anemin (blodbrist) vid massiv infektion.

 

 

Onchocerca volvulus se Filaria

 

 

Plasmodium falciparum se Malaria

 

 

Plasmodium malariae se Malaria

 

 

Plasmodium ovale se Malaria

 

 

Plasmodium vivax se Malaria

 

 

Schistosoma
Schistosoma haematobium förekommer i Afrika och Främre Orienten; Schistosoma mansoni i Afrika och Sydamerika. Schistosoma japonicum finns i Ostasien. Ägg av Schistosoma mansoni och Schistosoma japonicum utsöndras i faeces (avföring), ägg av Schistosoma hematobium även i urin. Ägg kan också påvisas i biopsi (prov från levande kropsvävnad) från rectum (nedre ändtarmen) respektive blåsa. Kliniska (praktiska) symtom är simmarklåda (klåda vid badning) och senare katayamafeber. I stadium 3 colit (tjocktarm), levercirrhos (skrumplever) respektive cystit (inflammation i urinblåsan), hydronefros (vridning av njurbäcken). Även så kallad ektopiska lägen (omdirigering till fel förlopp / placering på fel plats) av infektion i hjärna och ryggmärg kan förekomma.

 

 

Strongyloides stercoralis
Strongyloides stercoralis, dvärgtrådmask, ingår i nematoder (rundmaskar). Förekommer i tropiska och subtropiska klimat. Hudsymtom: klåda och dermatit (inflammation i huden) vid ingångsporten (där masken tagit sig in i kroppen). Lungsymtom i form av feber, hosta och pneumonia (lunginflammation) kan förekomma. Buksmärtor och diarré kan förekomma. Strongyloides - infektion kan fortgå i 40 år. I samband med immunsuppressiv (undertryckning av immunförsvaret) behandling kan kraftig förökning av larver ske.

 

Streptococcus pneumoniae

 

 

Toxocara canis
Toxocara canis är hundens spolmask. Kan i sällsynta fall infektera människa och då ge upphov till så kallad visceral (svart) larva migrans (hakmaskinfektion) med bukbesvär, feber och eosinofili (höjda halter av eosinofiler i blodet). Även ögonen kan drabbas.

 

Larva migrans (hakmaskinfektion) på fotsulan

 

 

Trichiuris trichiura
Trichiuris trichiura, piskmask, tillhör nematoderna (rundmaskar). Förekommer i hela världen, speciellt i områden med låg hygienisk standard. Mycket ovanlig i Sverige. Infektionen oftast symtomfri. Vid massiva infektioner hos småbarn har rektalprolaps (framfall av ändtarmen), anemi (blodbrist) och malnutrition (undernäring) beskrivits.

 

 

Trypanosoma
Trypanosomiasis, afrikansk sömnsjuka, orsakas av Trypanosoma brucei gambiense och Trypanosoma brucei rhodesiense. Sjukdomen finns i tropiska Afrika (mellan latituderna 15°N och 20°S). Reservoaren (källan) är olika tamdjur och vilddjur. Överförs med tze-tzeflugan. Första symtom är infektion efter bettet så kallad chanker (bakteriesjukdom i känsorgan). Sedan ospecifika symtom såsom huvudvärk, yrsel, trötthet, muskel- och ledvärk, feber och lymfkörtelsvullnad. I stadium två tecken till CNS (centrala nervsystemet) störningar: sömnstörningar, medvetanderubbningar, psykiska förändringar.

 

 

Wuchereria bancrofti se Filaria

 

Uppdaterad 2020-06-21

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström