Pia´s Yukai litter born 2012, 12 days old. Pia´s Yukai Seii-Chi, Pia´s Yukai Sei-Ji, Pia´s Yukai Tomi-Ko & Pia´s Yukai Yo-Ko.

Photo: AH

Pia´s Yukai litter born 2012, 2 weeks old. Pia´s Yukai Seii-Chi, Pia´s Yukai Sei-Ji, Pia´s Yukai Tomi-Ko & Pia´s Yukai Yo-Ko.

Photo: AH

Pia´s Yukai litter born 2012, 2 weeks old. Pia´s Yukai Seii-Chi, Pia´s Yukai Sei-Ji, Pia´s Yukai Tomi-Ko & Pia´s Yukai Yo-Ko.

Photo: AH

Playing puppies 7 weeks old

Photo: Madeleine Wall

Playing puppies 7 weeks old

Photo: Madeleine Wall

Playing puppies 7 weeks old

Photo: Madeleine Wall

Playing puppies 7 weeks old

Photo: Madeleine Wall

Pia´s Akio Wen-Wo & Pia´s Akio Kat-Sumi 7 ½ weeks old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi, Pia´s Tadashi Kansei-Katsuro Sachi & Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi, 17 days old

Photo: Annika Hagström

Pia´s Yukai litter born 2012, 2 ½ weeks old. Pia´s Yukai Seii-Chi, Pia´s Yukai Sei-Ji, Pia´s Yukai Tomi-Ko & Pia´s Yukai Yo-Ko.

Photo: AH

Pia´s Toyomi Tsu-Ki 14 month old & Pia´s Akio Sabu-Ro 40 days old

Photo: Annika Hagström

 

NEXT

BACK

Updated 2013-04-15